Голямата награда

Печеливши 23.06.2017 - 30.06.2017

Награда за креативност

Печеливши 16.06.2017 - 23.06.2017

Печеливши 09.06.2017 - 16.06.2017

Галя Валентинова Парашкевова

Печеливши 30.05.2017 - 09.06.2017